RADA ŠKOLY

Rada školy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

Členovia školskej rady
pri Spojenej škole
v Modrom Kameni
(k 1.9.2019):

Mgr. Adriana Vidová, predsedníčka

pedagogický zamestnanec SŠ

Mgr. Marianna Kemková, člen

zástupca zriaďovateľa BBSK

László Jámbor, člen

zástupca zriaďovateľa BBSK

MUDr. Mirko Trojčák, člen

zástupca zriaďovateľa BBSK

Jozef Šaranko, člen

zástupca zriaďovateľa BBSK

Ing. Marian Bizov, člen

zástupca rodičov SŠ

Helena Máťášová, člen

zástupca rodičov SŠ

Andrea Püšpökyová, člen

zástupca rodičov SŠ

Bc. Marek Hárendácsik, člen

pedagogický zamestnanec SŠ

Monika Števková, člen

ostatný zamestnanec SŠ

Matúš Bohov, člen

zástupca žiakov