Darujte nám 2%, 3% z daní

NIČ VÁS TO NESTOJÍ

Aj Vy sa môžete slobodne rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z Vašich príjmov za uplynulý rok. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Z tohto dôvodu chceme upriamiť Vašu pozornosť na Občianske združenie pre podporu odborného vzdelávania so sídlom v Modrom Kameni.

pre nás TO VEĽA ZNAMENÁ

Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti stredoškolskej mládeže a teda aj Vašich detí , študujúcich na Spojenej škole v Modrom Kameni. Združenie získava finančné prostriedky predovšetkým zo sponzorských darov a poukázaných percent dane z príjmov.

V čom spočíva naša spolupráca so Spojenou školou v Modrom Kameni?

• podpora modernizácie materiálno-technickej základne odborného vyučovania na SŠ
 (týka sa hlavne skvalitnenia praktického vyučovania a vybavenia odborných učební),

• poskytovanie príspevkov na organizovanie exkurzií, súťaží a študijných stáží,

• podpora odborných a samovzdelávacích aktivít študentov SŠ mimo vyučovania,

• propagácia SŠ v Modrom Kameni na verejnosti ( podpora publikačnej a edičnej činnosti, zabezpečovania prednáškovej činnosti odborníkov, ako aj lektorských, poradenských a iných služieb,

• podpora materiálneho zabezpečenia štúdia žiakov podľa individuálneho učebného plánu a žiakov študujúcich externou formou.

Aj v minulých rokoch boli na aktivity v uvedených oblastiach použité finančné prostriedky Občianskeho združenia pre podporu odborného vzdelávania práve z poukázaných percent dane z príjmov.


Ako poukázať 2% (3%) z dane?
Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby Vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% ( 3% ak ste v predošlom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín) zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste Vášho bydliska do 30. apríla.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu kolónku venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ( resp. právnickej osoby). Vyplnené daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu do 31.marca a uhraďte daň.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno a názov : Občianske združenie pre podporu odborného vzdelávania
Sídlo: Jarmočná 1, 992 01 Modrý Kameň
IČO: 37950312
Právna forma : 701 Združenie


Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý do 90 dní prevedie Vaše 2% ( resp. 3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Aké špeciálne tlačivá potrebujete na poukázanie 2% ( resp. 3% ) dane z príjmov?

zamestnanec – používa Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie

fyzická osoba – Daňové priznanie fyzických osôb typ A, Daňové priznanie fyzických osôb typ B

dobrovoľníci – naviac prikladajú Potvrdenie od vysielajúcej organizácie, Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

právnická osoba – Daňové priznanie právnických osôb.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% (3%) zo svojej dane Občianskemu združeniu pre podporu odborného vzdelávania
v Modrom Kameni a tým prispieť k skvalitneniu
výchovno-vzdelávacieho procesu svojich detí!