Prečo si vybrať Stavebnú výrobu?

V učebnom odbore stavebná výroba sa zoznámiš s manipuláciou
a správnym skladovaním stavebného materiálu, výrobou maltovín
a betónových zmesí, zemnými prácami realizovanými ručne. Súčasťou vzdelávania je aj jednoduché murovanie, pomocné práce pri budovaní kanalizačných a vodovodných sietí, pri montáži a demontáži lešenia
a podporných konštrukcií, jednoduché búracie práce, upratovanie pracoviska, ručné práce pri terénnych úpravách a manipulácia
so stavebným odpadom.

stavebná výroba

Kód odboru:
3686 F

Školský vzdelávací program:
Stavebníctvo

Dosiahnuté vzdelanie:
nižšie stredné odborné vzdelanie
bez výučného listu

Ukončenie štúdia:
záverečná skúška

Dĺžka štúdia:
2 roky

Prijímacie skúšky:
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Uchádzači budú prijatí až do naplnenia kapacity odboru.
Viac informácii nájdeš tu .

STAVEBNÁ VÝROBA

Kde sa uplatním?

• pri výkone jednoduchých prác v stavebníctve,

• ako zamestnanec pri všetkých druhoch a typoch podnikateľských subjektov v oblasti staviteľstva.