Podnikanie v remeslách a službách

Odbor je určený pre absolventov trojročných učebných odborov s výučným listom. Vzdelávanie je organizované ako dvojročné denné alebo dvojročné externé štúdium. Externé štúdium sa realizuje dvakrát v týždni
v popoludňajších hodinách.

podnikanie
v remeslách
a službách

Kód odboru:
6403 L

Školský vzdelávací program:
Podnikanie v remeslách a službách

Dosiahnuté vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou

Ukončenie štúdia:
maturitná skúška

Dĺžka štúdia:
2 roky

podnikanie v remeslách a službách

Profil absolventa.

• kvalifikovaný pracovník s odbornými teoretickými vedomosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti služieb,

• získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosti podnikania,

• je schopný samostatne vytvoriť vlastný podnikateľský plán vo všetkých detailoch a v celistvosti vo všetkých fázach jeho realizácie v praxi,

• je schopný ekonomicky hodnotiť rozsah investičnej činnosti a určiť jej účelnosť, vypočítať veľkosť rizík podnikania a odhadnúť cesty jeho eliminácie na prístupnú hranicu,

• vie tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi a najmä poznať metódy a spôsoby efektívnej pracovnej motivácie,

• používa výpočtovú techniku ako významný racionalizačný prostriedok podnikateľskej aktivity.