oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 2. septembra 2021 sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach o 8.00 hod. Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiaci školy:

• predkladajú pri prvom nástupe do školy „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi 2.9.2021 pri vstupe do budovy. Tlačivo nájdete aj pod textom – ako prílohu,

• pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách,

• vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter,

• nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „ Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

Vopred Vám ďakujeme!

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka